inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
20.7.2024 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Vydávání nových diplomů a vysvědčení

směrnice č.j. 29 210/98-20
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro vydávání náhradních dokladů za ztracená nebo zničená školní vysvědčení základních, speciálních, středních a vyšších odborných škol stanoví:


Článek I
1) Na písemnou žádost o vydání náhradního školního vysvědčení (dále jen vysvědčení) vydaného základní, speciální, střední nebo vyšší odbornou školou (dále jen škola) vyhotoví škola na základě údajů v dokumentaci (protokoly o zkoušce, třídní výkaz, katalogový list apod.) "Druhopis", který se od prvopisu liší pouze tím, že v záhlaví nese označení druhopis. Záznam o vydání druhopisu vysvědčení se uvede do příslušné dokumentace školy.

2) Není-li možno opatřit podpisy osob, které byly na původním vysvědčení, vypíše škola jejich jména a příjmení s označením "v.r." a chybějící razítko původní školy nahradí písmeny "L.S.". Na konec textu připojí doložku: "Tento druhopis souhlasí s prvopisem"; doložku podepíše ředitel školy, připojí razítko školy (současné) a datum vyhotovení.

3) Pokud škola archivuje původní tiskopisy vysvědčení, tyto tiskopisy použije pro vyhotovení druhopisu, jinak použije současný tiskopis, na kterém upraví názvy předmětů eventuelně i ostatních údajů dle původního dokumentu.


Článek II
1) Jedná-li se o školu, která již neexistuje, vyhotoví druhopis škola, která má ve svém archivu písemnosti školy zaniklé. Postup je stejný jako v Článku I.


Článek III
V případě, že škola nemá k dispozici písemnosti uvedené v Článku I odst.1, obrátí se žadatel na instituci, v jejímž archivu je dokumentace uložena (např. státní, okresní nebo městský archiv, apod.) a druhopis vystaví tato instituce na základě platných předpisů 1).


Článek IV
Pokud škola nemá písemnosti, které byly podkladem pro vydání vysvědčení, nejsou splněny předpoklady pro vydání druhopisu vysvědčení. V takovém případě je na žadateli, aby instituci, která na něm doložení dosaženého vzdělání požaduje, prokázal dosažené vzdělání na základě důkazních prostředků, které za důkazní prostředky označuje zákon o správním řízení (např. listiny, svědecké výpovědi). Pokud dokumentace školy příslušné časové řady, ke které se žádost o vydání druhopisu vysvědčení vztahuje, byla zničena (povodní, požárem apod.), vydá škola o této skutečnosti žadateli potvrzení.


Článek V
Žadatel, který podává žádost o vydání náhradního vysvědčení z důvodu změny pohlaví, přiloží k žádosti "Rozhodnutí o povolení změny jména a příjmení" vydaného obecním úřadem pověřeným vedením matrik trvalého bydliště žadatele, nebo úředně ověřeným opisem tohoto rozhodnutí a vysvědčení, které má být nahrazeno; toto rozhodnutí a nahrazované vysvědčení se stává součástí dokumentace školy. Škola při vydání druhopisu vysvědčení postupuje podle Článku I.


Článek VI
1) Správní poplatky za vydání druhopisů vysvědčení podle § 1 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nelze vybírat. 2) Za vystavení druhopisu vysvědčení mohou školy pouze požadovat úhradu vynaložených nákladů spojených s touto činností s tím, že výše úhrady nepřesáhne výši správního poplatku, který za tuto činnost vyměřují orgány státní správy dle sazebníku správních poplatků, položka č. 3 zákona č. 368/1992 Sb.


Článek VII
1) Podle této směrnice se postupuje též při vydávání druhopisů diplomů vydávaných při ukončování studia na vyšších odborných školách. 2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999; zároveň se zrušuje Směrnice ministerstva školství pro vydávání náhradních dokladů za ztracená nebo zničená školní vysvědčení a diplomy čj. 23742/68-S/3 ze dne 19. července 1968, Směrnice ministerstva školství, kterou se mění směrnice z 19. července 1968 čj. 23742/68-S/3 pro vydávání náhradních dokladů za ztracená nebo zničená školní vysvědčení a diplomy čj. 21709/69-S/3 ze dne 27. června 1969 a úplné znění čj. 15247/70. 1) odst. 2 § 15 zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů ministr V Praze dne prosince 1998

Shlédnuto: 12784x    |    Komentáře: 0    |    Tipů: 2    |   
Translidé 2003-2024 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License