inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
30.9.2020 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Estrofem - podrobnější info  1. Název přípravku
  2. Složení
  3. Léková forma
  4. Klinické údaje
        4.1. Indikace
        4.2. Dávkování a způsob podání
        4.3. Kontraindikace
        4.4. Zvláštní upozornění
        4.5. Interakce
        4.6. Těhotenství a kojení
        4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
        4.8. Nežádoucí účinky
        4.9. Předávkování
  5. Farmakologické vlastnosti
        5.1. Farmakodynamické vlastnosti
        5.2. Farmakokinetické vlastnosti
        5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti
  6. Farmaceutické údaje
        6.1. Seznam pomocných látek
        6.2 Inkompatibility
        6.3 Doba použitelnosti
        6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
        6.5 Druh obalu a velikost balení


1. Název přípravku

Estrofem® 2 mg potahované tablety

2. Kvalitativní a kvantitativní složení

Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 2 mg jako estradiolum hemihydricum
Pomocné látky viz odstavec 6.1.

3. Léková forma

Potahované tablety.
Modré potahované bikonvexní tablety označené NOVO 280 o průměru 6 mm.

4. Klinické údaje

4.1. Terapeutické indikace

Hormonální substituční terapie (HST) symptomů deficience estrogenu u žen v postmenopauzálním věku.

Pro preventivní léčbuosteoporózy u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem budoucích fraktur, které netolerují nebo mají kontraindikovánu léčbu jinými léčivými přípravky určenými pro prevenci osteoporózy.

Estrofem se určen zvláště ženám, jimž byla provedena hysterektomie, a tudíž u nich není potřebná léčba kombinací estrogen/progestagen. Estrofem by neměl být podáván ženám s intaktní dělohou, pokud nebude kombinován s vhodným režimem podávání progestagenu minimálně po dobu posledních 10 – 12 dní každého cyklu.

Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.

4.2.Dávkování a způsob podání

Estrofem je substituční hormonální přípravek obsahující samotný estrogen. Pro zahájení léčby postmenopauzálních symptomů a během ní by měla být použita nejnižší možná účinná dávka po co možná nejkratší dobu (viz také bod 4.4)

Přechod na vyšší či nižší dávku přípravku Estrofem lze indikovat, pokud je odpověď po třech měsících nedostatečná, co se týče uspokojivého zmírnění symptomů, nebo pokud není uspokojivá snášenlivost. K prevenci úbytku kostního minerálu běžně postačuje dávka 1 – 2 mg estradiolu denně, vyšší dávky se tedy obvykle nepoužívají pro účely dlouhodobé profylaxe osteoporózy.

Estrofem se podává perorálně, nepřetržitě, jedna tableta denně. Léčba žen po hysterektomii a žen v postmenopauzálním věku může být zahájena v jakýkoliv vhodný den. Pokud žena menstruuje, léčba započne v pátý den krvácení. U žen, které neprodělaly hysterektomii, je třeba zvážit kombinaci s progestagenem. Typ, dávka i délka podávání progestagenu musejí zajistit dostatečnou inhibici proliferace endometria vlivem estrogenu (viz též bod 4.4).

Pokud pacientka zapomene užít jednu tabletu, vyhodí ji. Pokud zapomene vzít tabletu žena, která neprodělala hysterektomii, může se zvýšit pravděpodobnost krvácení a špinění.

Pokud byla u pacientky dříve indikována endometrióza, nedoporučuje se u žen, které prodělaly hysterektomii, přidávat progestagen.

4.3. Kontraindikace

 • Známá, v anamnéze uváděná nebo suspektní rakovina prsu
 • Známý nebo suspektní, estrogenně podmíněný maligní nádor (např. rakovina endometria)
 • Nediagnostikované krvácení z pochvy
 • Neléčená hyperplazie endometria
 • Dřívější idiopatické nebo aktivní venózní tromboembolické onemocnění (trombóza hlubokých žil nebo plicní embolie)
 • Aktivní nebo nedávno proběhlé arteriální tromboembolické onemocnění (např. angina pectoris, infarkt myokardu)
 • Akutní onemocnění jater nebo v anamnéze uváděné onemocnění jater, pokud se jaterní testy nevrátily k normálu
 • Známá hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku
 • Porfyrie

4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Léčba hormonální substituční terapií by měla být zahájena pouze pokud postmenopauzální symptomy nepříznivě ovlivňují kvalitu života. V každém případě by mělo být minimálně jednou ročně provedeno pečlivé posouzení rizik a přínosů a podávání přípravků HST by mělo pokračovat, jen pokud přínos převažuje nad riziky.

Lékařské vyšetření/kontrolní vyšetření

Před zahájením nebo obnovením hormonální substituční terapie je třeba zjistit kompletní osobní a rodinnou anamnézu. Lékařské vyšetření (včetně vyšetření pánve a prsů) bude vycházet ze zjištěných údajů, kontraindikací použití tohoto přípravku a upozornění. Doporučují se pravidelné prohlídky během léčby, jejichž četnost a charakter je pro jednotlivé pacientky individuální. Ženy je nutno seznámit s tím, jaké změny prsů by měly oznámit svému lékaři nebo zdravotní sestře. Vyšetření, včetně mamografie, by měla být prováděna v souladu se současnou běžnou screeningovou praxí, a to na základě individuálních klinických potřeb pacientky.

Stavy vyžadující dohled

Je-li pacientka postižena dále uvedenými stavy nebo jestliže se u ní takové stavy vyskytly již dříve a/nebo se zhoršily během těhotenství nebo při předchozí hormonální léčbě, měla by být pod přísným dohledem. Je nutné vzít v úvahu, že tyto stavy se mohou během léčby přípravkem Estrofem projevit znovu nebo se mohou zhoršit. Jedná se především o následující stavy:

 • Leiomyomy (děložní fibroidy) nebo endometrióza
 • V anamnéze uváděné tromboembolické poruchy nebo přítomnost takových rizikových faktorů (viz dále)
 • Rizikové faktory vzniku estrogenně podmíněných nádorů např. dědičnost rakoviny prsu 1. stupně
 • Hypertenze
 • Jaterní poruchy (např. adenom jater)
 • Diabetes mellitus s poškozením cév/bez poškození cév
 • Cholelitiáza
 • Migréna nebo (těžké) bolesti hlavy
 • Systémový lupus erythematosus
 • V anamnéze uváděná hyperplazie endometria (viz dále)
 • Epilepsie
 • Astma
 • Otoskleróza

Důvody okamžitého vysazení léčby

Léčbu je třeba vysadit, jsou-li zjištěny kontraindikace a v případě dále uvedených stavů:

 • Žloutenka nebo zhoršení funkce jater
 • Výrazné zvýšení krevního tlaku
 • Nový výskyt bolestí hlavy typu migrén
 • Těhotenství

Hyperplazie endometria

Ženy s intaktní dělohou trpící abnormálním krvácením neznámé etiologie nebo ženy s intaktní dělohou, které byly již dříve léčeny samotnými estrogeny, by měly být pečlivě vyšetřeny, aby se před začátkem léčby přípravkem Estrofem vyloučila možná hyperstimulace či malignita endometria.

Riziko hyperplazie a rakoviny endometria se zvyšuje, jsou-li po delší dobu podávány samostatné estrogeny (viz bod 4.8). Přidání progestagenu ženám, jimž nebyla odstraněna děloha, po dobu minimálně 12 dní cyklu toto riziko výrazně snižuje.

U perorálně podávaných dávek estradiolu převyšujících 2 mg nebyla bezpečnost děložní sliznice po přidání progestagenů zkoumána.

U žen s intaktní dělohou může v prvních měsících léčby docházet ke krvácení a špinění. Pokud se krvácení nebo špinění projeví po určitém období léčby nebo pokračuje i po vysazení léčby, je třeba zjistit jeho důvod. Vyšetření může zahrnovat i endometriální biopsii, aby byla vyloučena endometriální maligní neoplazie.

Stimulace samostatnými estrogeny by mohla vést k premaligní či maligní transformaci reziduálních ložisek endometriózy. U žen, které prodělaly hysterektomii z důvodu endometriózy, zvláště v případech, kdy byla známa rezidua endometriózy, se tudíž doporučuje kombinovat substituční terapii estrogenem s progestageny.

Rakovina prsu

Randomizovaná placebemkontrolovaná studie, the Women´s Health Initiative study (WHI), a epidemiologické studie, včetněMillion Women Study (MWS) uvádějí zvýšené riziko rakoviny prsu u žen užívajících v rámci hormonální substituční terapie po několik let estrogen, přípravky kombinující estrogen a progestagen nebo tibolon. (viz bod 4.8).

Pro všechny přípravky HST platí, že během několika roků užívání se objevuje nadměrné riziko, které roste s délkou trvání. Toto riziko se však vrací k normálu v průběhu několika (nejčastěji 5) let po ukončení léčby.

Ve studii MWS bylo zjištěno vyšší relativní riziko rakoviny prsu při léčbě konjugovanými estrogeny koňského původu (CEE)nebo estradiolem (E2), pokud byl sekvenčně nebo kontinuálně přidáván progestagen a to bez ohledu na typ progestagenu. Nejsou důkazy o tom, že by odlišné způsoby podání znamenaly odlišné riziko.

Ve WHI studii bylo užívání přípravku obsahujícího kontinuální kombinovaný konjugovaný estrogen koňského původu a medroxyprogesteron-acetát (CEE + MPA) spojeno s nádory prsu, které ve srovnání s placebem byly nepatrně větších rozměrů a častěji metastázovaly do lymfatických uzlin.

Přípravky HST, zvláště přípravky kombinované estrogen-progestagenové léčby zvyšovaly denzitu mamografických nálezů, což může nepříznivě ovlivnit radiologické stanovení rakoviny prsu.

Venózní tromboembolické onemocnění

Hormonální substituční terapie je spojena s vyšším relativním rizikem vzniku venózního tromboembolického onemocnění, tj. trombózy hlubokých žil nebo plicní embolie. Randomizovaná kontrolovaná studie a epidemiologické studie zjistily dvou až trojnásobně vyšší riziko u žen užívajících HST než u žen, které HST neužívají. Odhaduje se, že u žen, které HST neužívají, je počet případů tromboembolického onemocnění, jež se vyskytnou během pěti let, asi 3 na 1 000 žen ve věku 50 – 59 let a 8 na 1 000 žen ve věku 60 – 69 let. Odhaduje se, že u zdravých žen, které užívají HST po dobu pěti let, se počet případů venózního tromboembolického onemocnění bude vyšší za pět let o 2 až 6 případů (nejlepší odhad = 4) na 1 000 žen ve věku 50 – 59 let a o 5 až 15 případů (nejlepší odhad = 9) na 1 000 žen ve věku 60 – 69 let. Pravděpodobnost výskytu takových případů je vyšší v prvním roce podávání HST než později.

Obecně uznávanými rizikovými faktory venózního tromboembolického onemocnění jsou osobní nebo rodinná anamnéza, těžká obezita (index tělesné hmotnosti > 30 kg/m2) a systémový lupus erythematosus. O možné úloze křečových žil při venózním tromboembolickém onemocnění nepanuje jednotný názor.

Pacientky, které mají venózní tromboembolické onemocnění v anamnéze nebo u nichž jsou známy trombofilní stavy, jsou vystaveny zvýšenému riziku venózního tromboembolického onemocnění. Hormonální substituční terapie může uvedené riziko zvyšovat. Pro vyloučení tromboembolické predispozice je u pacientek nutné prozkoumat jejich osobní nebo silnou rodinnou anamnézu tromboembolického onemocnění nebo opakovaných samovolných potratů. Podávání hormonální substituční terapie takovým pacientkám je kontraindikováno, dokud nejsou podrobně zhodnoceny trombofilní faktory nebo dokud není zahájena antikoagulační léčba. U žen, které již antikoagulační přípravky užívají, se vyžaduje důkladné posouzení poměru přínosů a rizik HST.

Riziko venózního tromboembolického onemocnění se může přechodně zvýšit při dlouhodobé imobilizaci, vážném zranění nebo velkém chirurgickém zákroku. Stejně jako u všech pacientů po operaci je třeba věnovat úzkostlivou péči profylaktickým opatřením zabraňujícím vzniku pooperačního venózního tromboembolického onemocnění. V případech, kde lze po plánovaném chirurgickém zákroku (zejména u břišních operací nebo ortopedických operací dolních končetin) předpokládat dlouhodobou imobilizaci, je tam, kde je to možné, nutné zvážit dočasné vysazení hormonální substituční terapie, a to čtyři až šest týdnů před operací. Léčbu HST není vhodné znovu nasadit, dokud není pacientka zcela pohyblivá.

Vznikne-li venózní tromboembolické onemocnění po zahájení léčby, je třeba léčbu přípravkem Estrofem přerušit. Pacientky je nutné informovat, aby se okamžitě obrátily na svého lékaře v případě, že si povšimnou možného příznaku tromboembolického onemocnění (např. bolestivý otok nohy, náhlá bolest na prsou, dýchavičnost).

Ischemická choroba srdeční

Randomizované kontrolované studie přínosu kontinuální kombinované léčby konjugovanými estrogenovými přípravky a medroxyprogesteron-acetátem (MPA) neposkytly z kardiovaskulárního hlediska žádné důkazy o přínosu. Dvě rozsáhlé klinické studie (WHI a HERS tj. Heart and Estrogen/progestin Replacement Study) dokládají možné zvýšené riziko kardiovaskulární morbidity v prvním roce užívání a celkově nulový přínos. Pro další přípravky HST existují pouze omezená data z randomizovaných kontrolovaných studií o účinku na kardiovaskulární morbiditu nebo mortalitu. Proto není jisté, zda uvedená zjištění platí i pro další přípravky HST.

Cévní mozková příhoda

V jedné rozsáhlé randomizované klinické studii WHI bylo během kontinuální kombinované léčby konjugovanými estrogenovými přípravky a MPA zjištěno zvýšené riziko cévní mozkové příhody u zdravých žen, a to jako sekundární důsledek. Odhaduje se, že u žen, které neužívají HST, je počet případů cévní mozkové příhody, k nimž dojde během pěti let, zhruba 3 na 1 000 žen ve věku 50 – 59 let a 11 na 1 000 žen ve věku 60 – 69 let. Odhaduje se, že u žen, které užívají konjugované estrogeny a MPA po dobu pěti let, se počet případů navíc zvýší o 0 až 3 případy (nejlepší odhad = 1) na 1 000 žen ve věku 50 – 59 let a o 1 až 9 případů (nejlepší odhad = 4) na 1 000 žen ve věku 60 – 69 let. Není známo, zda se zvýšené riziko týká i dalších přípravků HST.

Rakovina vaječníků

Dlouhodobé užívání přípravků HST pouze na bázi estrogenu (nejméně po dobu 5 až 10 let) pacientkami po hysterektomii je podle některých epidemiologických studií spojeno se zvýšeným rizikem rakoviny vaječníků. Není jisté, zda dlouhodobé užívání kombinované HST vede k jinému riziku než použití přípravků obsahujících pouze estrogeny.

Další stavy

Estrogeny mohou způsobit retenci tekutin, a proto by pacientky se srdeční nebo ledvinovou dysfunkcí měly být pečlivě sledovány. Pacientky v konečném stádiu renální insuficience je nutné dobře sledovat, protože lze předpokládat, že hladina léčivých látek přípravku Estrofem v krevním oběhu bude zvýšena.

Ženy, u nichž byla zaznamenána předchozí hypertriglyceridemie, by měly být během estrogenové nebo hormonální substituční terapie pečlivě sledovány, protože při aplikaci estrogenové terapie byly u takových pacientek zaznamenány vzácné případy výrazného zvýšení triglyceridů v plazmě, které vedly k pankreatitidě.

Estrogeny zvyšují hladinu globulinu vázajícího hormony štítné žlázy (TBG), což má za následek zvýšení celkového objemu tyroidních hormonů v krevním oběhu, který je měřen jako jód vázaný na bílkoviny (PBI), hladin T4 (podle imunologického testu pomocí radioaktivní látky nebo v koloně) nebo hladin T3 (podle imunologického testu pomocí radioaktivní látky). Vazebný poměr tyroidních hormonůT3 je snížený a tak odráží zvýšenou hladinu TBG. Koncentrace volného T4 a volného T3 jsou nezměněné. V séru může být zvýšený obsah i jiných vazebných bílkovin, tj. globulinu, který váže kortikoidy (CBG) a globulinu, který váže pohlavní hormony (SHBG), což má za následek zvýšení hladiny kortikosteroidů a pohlavních steroidních hormonů v krevním oběhu. Koncentrace volných nebo biologicky aktivních hormonů zůstává nezměněna. Je možné rovněž zvýšení hladiny dalších proteinů v plazmě (angiotensinogen/renin substrát, alfa-I-antitrypsin, ceruloplazmin).

O zlepšení kognitivní funkce není přesvědčivý důkaz. Z klinické studie WHI však existuje určitý důkaz o zvyšujícím se riziku předpokládané demence u žen, které začaly s léčbou kontinuálními kombinovanými přípravky CCE a MPA po 65. roku života. Není známo, zda tyto poznatky je možno vztáhnout také na mladší postmenopauzální ženy či na jiné přípravky HST.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při souběžném podávání látek, o nichž je známo, že indukují aktivitu enzymů metabolizujících léky, konkrétně enzymového cytochromu P450, jako jsou antikonvulzíva (např. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) a přípravky zabraňující vzniku infekce (např. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz), může dojít ke zvýšení metabolismu estrogenů.

Ritonavir a nelfinavir, i když je o nich známo, že působí jako silné inhibitory, naopak vykazují indukující vlastnosti, jsou-li užívány zároveň se steroidními hormony. Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) mohou indukovat metabolismus estrogenů.

Klinicky může zvýšený metabolismus estrogenů vést ke sníženému účinku a změnám profilu děložního krvácení.

4.6. Těhotenství a kojení

Přípravek Estrofem není během těhotenství indikován. Dojde-li během užívání přípravku Estrofem k otěhotnění, měla by být léčba okamžitě přerušena. Výsledky většiny stávajících epidemiologických studií, které jsou významné pro neúmyslnou expozici plodu estrogenům, neukazují na žádné teratogenní či fetotoxické působení.

Estrofem není indikován během kojení.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Estrofem nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinky

Klinické zkušenosti: V klinických studiích méně než 10 % pacientek zaznamenalo nežádoucí účinky léku. Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky patřily: citlivost/bolestivost prsů, bolesti břicha, otoky a bolesti hlavy.

Níže uvedené nežádoucí účinky se mohou vyskytnout během léčby přípravkem Estrofem.


Třídy orgánových systémůČasté
(>1/100; <1/10)
Méně časté
(>1/1 000; <1/100)
Psychiatrické poruchyDeprese 
Poruchy nervového systémuBolesti hlavy 
Oční poruchy Abnormální vidění
Cévní poruchy Venózní tromboembolické onemocnění
Gastrointestinální poruchyBolesti břicha nebo nauseaDyspepsie,zvracení,nadýmání nebo otoky
Poruchy jater a žlučových cest Cholelitiáza
Poruchy kůže a podkoží Vyrážka nebo kopřivka
Poruchy pohybového systému a pojivové tkáněKřeče v dolních končetinách 
Poruchy reprodukčního systému a choroby prsůCitlivost prsů, zvětšení prsů nebo bolesti prsů 
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podáníEdém 
Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jindeZvyšování tělesné hmotnosti Rakovina prsu

Z důkazů získaných z velkého počtu epidemiologických studií a jedné randomizované placebem kontrolované studie (WHI), celkové riziko rakoviny prsu u žen, které užívají nebo v nedávné době užívaly HST, roste s délkou doby užívání.

Pro HST léčbu samotnými estrogeny jsou odhadovaná relativní rizika (RR) vyplývající z reanalýzy dat vycházejících z 51 epidemiologických studií (ve kterých více než 80 % žen užívalo jako HST pouze samotný estrogen) a z epidemiologické studie MWS podobná: 1,35 (95%CI 1,21 – 1,49) a 1,30 (95%CI 1,21 – 1,40).

Pro kombinovanou HST léčbu estrogeny a progestageny prokázaly některé epidemiologické studie celkově vyšší riziko rakoviny prsu než pro léčbu samotnými estrogeny.

Podle studie MWS je ve srovnání s ženami, které HST nikdy neužívaly, užívání různých typů kombinované estrogen/progestagenové léčby spojeno s vyšším rizikem rakoviny prsu (RR = 2,00, 95%CI:1,88 – 2,12) oproti léčbě samotnými estrogeny (RR = 1,30, 95%CI:1,21 – 1,40) nebo léčbě tibolonem (RR = 1,45;95%CI 1,25 – 1,68).

Poznatky z WHI studie odhadují riziko 1,24(95%CI 1,01 – 1,54) po 5,6 letech užívání kombinované estrogen/progestagenové HST (CEE + MPA) pro všechny pacientky v porovnání s placebem.

Absolutní riziko vypočítané z výsledků studií MWS a WHI:

MWS studie odhaduje, ze známé průměrné incidence rakoviny prsu v rozvinutých zemích, že:
- předpokládaný počet diagnostikovaných případů rakoviny prsu u žen ve věku 50 – 64 let, které neužívají HST, bude 32 na 1000 žen.
- počet případů navíc na 1000 žen, které užívají nebo nedávno užívaly HST, bude během odpovídajícího období:
a) pro ženy užívající jen estrogenovou HST

 • mezi 0 a 3 (nejlepší odhad = 1,5) po dobu užívání 5 let
 • mezi 3 a 7 (nejlepší odhad = 5) po dobu užívání 10 let

b) pro ženy užívající kombinovanou estrogen/progestagenovou léčbu HST

 • mezi 5 a 7 (nejlepší odhad = 6) po dobu užívání 5 let
 • mezi 18 a 20 (nejlepší odhad = 19) po dobu užívání 10 let

WHI studie odhaduje, že po 5,6 letech, po která byla prováděna kontrolní vyšetření žen ve věku 50 – 79 let, je zapříčiněno kombinovanou estrogen/progestagenovou HST (CEE + MPA) navíc 8 případů invazní rakoviny prsu na 10 000 žen/rok).

Podle výpočtů z dat obsažených ve studii je předpoklad, že:

 • na 1000 žen užívajících placebo bude za dobu 5 let diagnostikována invazivní rakovina prsu u cca 16 žen
 • na 1000 žen, které užívaly kombinovanou estrogen/progestagenovou HST (CEE + MPA) bude počet případů navíc mezi 0 a 9 (nejlepší odhad = 4) za dobu 5 let užívání

Počet případů rakoviny prsu diagnostikovaných navíc u žen, které užívaly HST, je nezávislý na věku, ve kterém s léčbou započaly. Týká se věkového rozmezí 45 – 65 let. (viz odstavec 4.4)

Rakovina endometria

U žen s intaktní dělohou roste riziko endometriální hyperplazie a rakoviny endometria s délkou užívání samotných estrogenů. Podle dat z epidemiologických studií je nejlepší odhad rizika pro ženy ve věku 50 – 65 let neužívající HST 5 případů onemocnění rakovinou endometria na 1000 žen. V závislosti na délce léčby a dávce estrogenu je hlášený nárůst případů rakoviny endometria způsobený užíváním samotných estrogenů 2 – 12 krát vyšší ve srovnání s ženami neužívajícími HST. Přidání progestagenu k terapii samotnými estrogeny podstatně redukuje toto riziko.

Zkušenosti z postmarketingového sledování: Kromě výše uvedených nežádoucích účinků léku byly samovolně hlášeny i dále uvedené nežádoucí účinky, o nichž panuje názor, že mohou s léčbou přípravkem Estrofem souviset. Uváděný výskyt těchto samovolných nežádoucích účinků léku je velmi vzácný(<1/10 000 pacientek/rok). Zkušenosti z postmarketingového sledování jsou ovlivněny nedostatečným hlášením nežádoucích účinků léku, a to především nežádoucích účinků běžných a dobře známých. Uváděná četnost proto musí být posuzována v tomto světle.

 • Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů: nepravidelné vaginální krvácení (u žen, které neprodělaly hysterektomii)
 • Poruchy nervového systému: zhoršená migréna, cévní mozková příhoda, závratě, deprese
 • Gastrointestinální poruchy: průjem
 • Poruchy kůže a podkoží: alopecie
 • Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde: zvýšený krevní tlak

Další nežádoucí účinky byly hlášeny v souvislosti s podáváním jiných estrogenů:

 • Infarkt myokardu a městnavá choroba srdeční
 • Onemocnění žlučníku
 • Poruchy kůže a podkoží: chloasma, multiformní erytém, nodózní erytém, vaskulární purpura, pruritus
 • Vaginální kandidóza
 • Rizika vzniku rakoviny endometria (viz bod 4.4), hyperplazie endometria nebo zvětšení děložních fibroidů**
 • Nespavost
 • Epilepsie
 • Poruchy libida (blíže neurčeno)
 • Zhoršené astma
 • Předpokládaná demence(viz bod 4.4)

4.9. Předávkování

Předávkování se může projevit nevolností a zvracením. Léčba je symptomatická.

5. Farmakologické vlastnosti

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

ATC kód: GO3C A03

Farmakoterapeutická skupina: přípravek obsahující pouze estrogen, určeno ke kontinuální hormonální substituční terapii (HST).

Estradiol: léčivá látka, syntetický 17ß-estradiol je chemicky a biologicky identický s endogenním lidským estradiolem. Nahrazuje úbytek produkce estrogenu u žen v menopauze a zmírňuje symptomy menopauzy. Estrogen brání úbytku kostní tkáně v důsledku menopauzy nebo ovariektomie.

Úlevy od menopauzálních symptomů je dosaženo během několika prvních týdnů léčby.

Nedostatek estrogenu v menopauze souvisí se zvýšením kostního metabolismu a úbytkem kostní hmoty. Účinek estrogenů na denzitu kostního minerálu je závislý na výši dávky. Ochrana je účinná, dokud léčba pokračuje.

Po ukončení HST je rychlost úbytku kostní hmoty podobná jako u žen, které HST neužívaly.

Důkazy ze studie WHI a meta-analytických studií dokládají že HST podávaná převážně zdravým ženám, ať již samotného estrogenu nebo kombinovaného s progestagenem, redukuje riziko zlomenin kyčle, páteře a jiných osteoporotických zlomenin. HST také může zabránit zlomeninám u žen s nízkou hustotou kostní hmoty a/nebo zjištěnou osteoporózou, avšak údaje o tom jsou omezené.

Účinek přípravku Estrofem na denzitu kostního minerálu byl sledován ve dvouleté, randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované klinické studii na ženách krátce po menopauze (n = 166, včetně 41 pacientek užívajících Estrofem 1 mg a 42 užívajících Estrofem 2 mg). Preventivní působení přípravku Estrofem 1 mg a 2 mg proti úbytku kostní hmoty v bederní páteři a v celé kyčli bylo ve srovnání s ženami užívajícími placebo významné. Celkový rozdíl v průměrném podílu změn v denzitu kostního minerálu, oproti placebu, činil u 1 mg 4,3 % a u 2 mg 5,3 % v případě bederní páteře, a v případě krčku femoru pak 4,0 % u 1 mg a 3,9 % u 2 mg. Odpovídající hodnoty u trochantéru činily po dvouleté léčbě 3,3 % a 3,2 %.

Podíl žen, u nichž denzita kostního minerálu v bederní oblasti během léčby zůstala zachována nebo se zvýšila, představoval 61 % u žen léčených přípravkem Estrofem 1 mg a 68 % u žen léčených přípravkem Estrofem 2 mg.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podávání 17ß-estradiolu v mikronizované formě dochází k rychlému vstřebávání z gastrointestinálního traktu. Při prvotním průchodu játry a dalšími vnitřními orgány dochází k rozsáhlé metabolizaci (first-pass efekt). Maximální plazmatické koncentrace přibližně 44 pg/ml (rozpětí 30 – 53 pg/ml) je dosaženo během 6 hodin po podání 2 mg. Poločas 17ß-estradiolu je přibližně 18 hodin. V krevním oběhu je vázaný na SHBG (37 %) a albumin (61 %), zatímco pouze 1 – 2 % zůstávají nevázána. Metabolismus 17ß-estradiolu probíhá hlavně v játrech a ve střevě, ale také v cílových orgánech a zahrnuje tvorbu méně aktivních či neaktivních metabolitů, včetně estronu, katecholestrogenů a řady estrogen-sulfátů a glukuronidů. Estrogeny jsou vylučovány se žlučí, kde jsou hydrolyzovány a reabsorbovány (enterohepatický oběh), a hlavně močí v biologicky neaktivní formě.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Profil toxicity estradiolu je dobře znám. Neexistují žádné další předklinické údaje než ty, které jsou obsaženy v jiných částech tohoto Souhrnu údajů o přípravku, které by byly pro předepisujícího lékaře relevantní.

6. Farmaceutické údaje

6.1. Seznam pomocných látek

Jádro tablety obsahuje:

 • Monohydrát laktosy
 • Kukuřičný škrob
 • Želatinu
 • Mastek
 • Stearan hořečnatý


Potahová vrstva:

 • Hypromelosa
 • mastek
 • oxid titaničitý (E171)
 • makrogol 400
 • indigokarmín (E132)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

4 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. Chraňte před chladem. Uchovávejte kontejner v krabičce.

6.5 Druh obalu a velikost balení

1x 28 tablet nebo 3 x 28 tablet v kalendářovém otočném balení. Kalendářové otočné balení s 28 tabletami se skládá ze 3 částí:

 • podklad vyrobený z barevného neprůhledného polypropylenu
 • prstencové víčko z průhledného polystyrenu
 • centrální číselník z barevného neprůhledného polystyrenu

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Shlédnuto: 25223x    |    Komentáře: 0    |    Tipů: 2    |   
Translidé 2003-2020 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License