inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
9.8.2022 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Posudek PhDr. B. Baštecké

Olga Pechová
Homosexualita a poruchy pohlavní identity – Srovnání v oblasti etiologie, terapeutických intervencí a psychopatologické klasifikace
Ročníková práce, Katedra psychologie FF UP
Posudek předkládá: PhDr. Bohumila Baštecká, září 2003

Předkládaná ročníková práce má 63 stran včetně bohatého seznamu literatury. Následují dvě přílohy – překladové statě - o biologických korelátech transsexualismu a léčbě transvestitismu.

Práce je teoretická, zabývá se homosexualitou, transsexualitou, transvestitismem dvojí role a poruchou pohlavní identity v dětství.

Na textu lze ocenit práci s četnými literárními prameny.

Autorka však svou obeznámenost s literaturou podřadila ideologii. Výsledně text působí dojmem žurnalistické neserióznosti: čím menší znalost faktů a souvislostí, tím větší vehemence v jejich předkládání. Svou ideologickou („trans-filní") jednostrannost autorka nevnímá a kritizuje kdekoho za ideologickou jednostrannost opačnou („trans-fobní"). Téměř na každé straně jsou něčí myšlenky znehodnoceny („jako odstrašující příklad bych chtěla uvést některé myšlenky …" str. 45): častou obětí je světový sexuolog John Money (o úpadku jeho vědeckého vlivu se dočteme již na straně 7), psychoanalytici, behavioristi. Autorčino zpochybňování mnohdy vyústí ve zpochybnění toho, co sama před pár řádky tvrdila. Výsledkem jsou pasáže postrádající srozumitelnost.

Práce trpí četnými nepřesnostmi a chybami. Pro příklad: autorka všude používá nesprávné slovo „feminní" s důsledností, která ji vede ke změně správné použitého slova „femininní" v přímé citaci z monografie Fifkové a kol. Transsexualita (viz strana 32 předkládané práce). Jako autory Transsexuality uvádí na stranách 31 – 35 Weisse a Fifkovou, na straně 42 jen Fifkovou. Skutečnost je jen Fifková a kol. Zákony země a krve (str. 25) jsou pravděpodobně Boden und Blut (nikoliv Blut und Bot, jak uvádí autorka) atp.

Textem zajímavě prochází Magnus Hirschfeld, vždy bez citace a někdy i bez souvislostí (str. 17, 36, 37, 43, 44, 46).

Pokud by chtěla autorka započatou práci použít pro práci diplomovou, bylo by výhodné
- odlišit sexuální chování od sexuální orientace
- kromě chyb zkoumat i přínosy jednotlivých autorů a škol
- seznámit se s pojímáním normy a jejím vývojem
- seznámit se se společenskou povahou nemoci a zdraví a s vývojem společnosti v postojích k nemoci a zdraví
- seznámit se se společenskou povahou pomáhajících profesí
- rozhodnout se, zda chce agitovat pro změnu společnosti (str. 26), nebo vědecky zkoumat povahu jevů
- méně prosazovat postoje, více rozumět zkoumaným jevům

Práce vyhovuje nárokům kladeným na ročníkové práce.zde najdete reakci Olgy:    Posudek či nepodložený odsudek?

Shlédnuto: 6132x    |    Komentáře: 1    |    Tipů: 1    |   
Translidé 2003-2022 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License