inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
17.10.2021 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Stanovy o.s. Transforum

VII. Členská schůze


1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.

2. Členskou schůzi tvoří všichni řádní členové sdružení.

3. Členskou schůzi svolává výbor sdružení na základě svého rozhodnutí podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor TF výbor svolá členskou schůzi také vždy, když o to požádá nejméně třetina řádných členů TF nebo kontrolní komise, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne obdržení žádosti.

4. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou, vyhlášením na internetových stránkách sdružení nebo jiným vhodným způsobem nejméně jeden měsíc před datem konání.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Nesejde-li se potřebný počet členů, může výbor stanovit konání náhradní členské schůze na stejném místě a ve stejný den v pozdější denní době. V takovém případě jsou platná všechna rozhodnutí odsouhlasená nadpoloviční většinou přítomných členů sdružení.

6. Členská schůze zejména:
    a) rozhoduje o změnách stanov TF,
    b) schvaluje úkoly TF pro příslušné období, výroční zprávu TF, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
    c) volí a odvolává členy orgánů sdružení,
    d) rozhoduje o počtu členů výboru sdružení,
    e) rozhoduje o zrušení členství,
    f) rozhoduje o zrušení sdružení.

7. Každý řádný člen má jeden hlas. Hlasy všech řádných členů jsou rovné. Čestní členové nehlasují.

8. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov musí být přijato se souhlasem minimálně dvou třetin všech přítomných řádných členů sdružení.

Translidé 2003-2021 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License