inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
17.10.2021 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Stanovy o.s. Transforum

VIII. Výbor sdružení


1. Výbor sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Výbor řídí činnost TF v období mezi zasedáními členské schůze.

2. Členství v radě vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů. Členové výboru musí být starší 18 let.

3. Výbor má lichý počet členů, nejméně však tři. předsedu, místopředsedu a hospodáře.

4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní čtvrtletí.

5. Výbor zejména:
    a) volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře,
    b) koordinuje činnost sdružení,
    c) svolává členskou schůzi a stanovuje datum a místo jejího konání,
    d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
    e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
    f) navrhuje členské schůzi kandidáty na čestné členství.

6. Jménem sdružení má právo jednat výbor jako celek i jeho pověření členové. Výbor může v případě potřeby pověřit k některým jednáním za TF i další členy.

7. Pro písemné a právní úkony se požadují podpisy dvou členů výboru.

8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Translidé 2003-2021 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License