inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
20.7.2024 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Zdravotní péče a pacient

Každý občan České republiky má ze zákona zajištěnou zdravotní péči. Za jakých podmínek má být poskytována, se dozvíte v našem článku.

Zdravotnická zařízení poskytují péči v souladu s platnými předpisy lege artis, to je v souladu s nejvyšším stupněm vědeckého poznání a praxe, a to za předpokladu, že pacient je nejen řádně poučen o svém zdravotním stavu a o postupu při poskytovaní péče, ale že je poučen o možných komplikacích, které diagnostický nebo léčebný zákrok mohou provázet. Poučení pacienta se má dít srozumitelně prokazatelným způsobem před svědkem, neboť zákon č. 20/1966 Sb., v platném znění (i jeho připravovaná novela) v odstavci 1 § 23 stanovuje, že lékař je povinen poučit vhodným způsobem nemocného, popřípadě členy jeho rodiny o povaze jeho onemocnění a o potřebných výkonech tak, aby se mohli stát aktivními spolupracovníky při poskytování léčebně preventivní péče. Takovéto poučení pacienta je nutné proto, aby mohl dát kvalifikovaný souhlas s diagnostickým, léčebným nebo preventivním výkonem.

Kvalifikovaný souhlas pacienta s poskytovanou zdravotní péči je základní podmínkou poskytování zdravotní péče.V odstavci 2 § 23 výše uvedeného zákona je stanoveno, že vyšetřovací a léčebné výkony se provádějí se souhlasem nemocného nebo lze -li tento souhlas předpokládat. Bez souhlasu lze provádět léčebné výkony a hospitalizaci pacienta pouze v případech přesně stanovených zákonem. Souhlas pacient dává mlčky tím, že se výkonu prokazatelně bez námitek podrobuje (např. aplikace i. v. injekce) nebo dává souhlas verbálně (např. incise či excise). U závažnějších výkonů s vysokou mírou rizika nebo u výkonů, které závažným způsobem mění způsob dalšího života (např. amputace končetiny) si lékař vyžádá písemný souhlas /(//pozitivní revers//). /Odmítá-li pacient přes náležité, srozumitelné a podrobné vysvětlení péči, která je potřebná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, vyžádá si lékař písemné prohlášení pacienta (/negativní revers/), ve kterém je třeba vysloveně uvést možné následky odmítnutí potřebného zdravotnického výkonu.

Preventivní, diagnostické i léčebné výkony u nezletilých nebo u osob zbavených způsobilosti k právním úkonům se poskytuje zdravotní péče se souhlasem jejich zákonných zástupců. Je-li nezletilá osoba schopná porozumět v dostatečné míře významu zdravotnického výkonu a jeho vlivu na zdraví a život, přihlíží se i k jejímu vyjádření. Pokud rodiče nebo zákonní zástupci dítěte po řádném a opakovaném poučení nedávají souhlas se zdravotnickým výkonem, provede lékař vyšetřovací nebo léčebný výkon, je-li neodkladné provedení tohoto výkonu nezbytné k záchraně života nebo zdraví nebo k určení jeho nemoci či stavu.

Z uvedeného tedy vyplývá, že matka po porodu sama může rozhodnout, zda se podrobí další hospitalizaci na porodnickém oddělení, či ne. Pokud po řádném poučení ošetřujícím lékařem podepíše negativní revers, nikdo ji nemůže bránit v odchodu z lůžkového oddělení. Pokud je její psychický stav takový, že ohrožuje sebe nebo okolí, může být hospitalizována i proti své vůli a eventuálně přeložena na oddělení odpovídající jejímu zdravotnímu stavu. Pokud je hospitalizována vzhledem ke svému zdravotnímu stavu proti své vůli, musí zdravotnické zařízení tuto skutečnost oznámit do 24 hodin příslušnému soudu.

O hospitalizaci novorozence po porodu na novorozeneckém oddělení rozhoduje ošetřující lékař, kterým je zpravidla pediatr s odpovídající kvalifikací. Pokud on rozhodne, že vzhledem ke zdravotnímu stavu novorozence či jiným důležitým, zřetele vhodným skutečnostem je hospitalizace potřebná, dítě bude hospitalizováno i proti přání rodičů dítě propustit do domácího ošetření. Je třeba připomenout, že rodiče také mají vůči dítěti rodičovskou odpovědnost uloženou jim zákonem o rodině, kde je stanoveno, že rodiče mají práva a povinnosti při péči o nezletilé děti zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový rozumový a mravní vývoj.

Shlédnuto: 6143x    |    Komentáře: 0    |    Tipů: 1    |   
Translidé 2003-2024 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License