inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
1.7.2022 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Registrace občanského sdružení

Spolky, společnosti, svazy, hnutí (nepolitická), kluby a jiná občanská sdružení (dále jen „sdružení“) jsou zakládána za účelem výkonu sdružovacího práva. Na rozdíl od politické strany nebo politického hnutí je občanské sdružení subjekt nepolitický.

Kdo a za jakých podmínek

Založit sdružení mohou nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let (přípravný výbor).

Jak a kam se obrátit

Podat písemný návrh na registraci poštou nebo osobně v podatelně Ministerstva vnitra, U Obecního domu č. 3, 112 20 Praha 1.

Co musíte předložit

V návrhu na registraci je třeba uvést jména, příjmení, rodná čísla a bydliště členů přípravného výboru s uvedením zmocněnce (starším 18 let) oprávněným jednat jejich jménem. Návrh musí být podepsán všemi členy přípravného výboru. K návrhu je nutno připojit stanovy sdružení ve dvou vyhotoveních obsahující tyto náležitosti:

1. název sdružení, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky,

2. sídlo sdružení (to znamená název obce, poštovní směrovací číslo, číslo popisné, popřípadě název ulice nebo náměstí),

3. cíle činnosti sdružení,

4. práva a povinnosti členů sdružení,

5. orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů, oprávněných jednat jménem sdružení,

6. ustanovení o organizačních jednotkách sdružení (pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem),

7. zásady hospodaření (zdroj příjmů, způsob užití příjmů, kontrola hospodaření a podobně).

Formuláře

Tiskopis pro podání návrhu na registraci sdružení neexistuje.

Poplatky

Správní poplatek se za podání návrhu na registraci sdružení neplatí.

Lhůty pro vyřízení

1. Řízení je zahájeno dnem, kdy Ministerstvu vnitra došel návrh na registraci obsahující výše uvedené náležitosti.

2. Nemá-li návrh uvedené náležitosti anebo jsou-li v něm údaje neúplné nebo nepřesné, ministerstvo na tuto skutečnost upozorní zmocněnce přípravného výboru nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu na registraci a řízení nebude zahájeno, dokud nebudou případné nedostatky návrhu odstraněny.

3. Registraci provede ministerstvo do 10 dnů od zahájení řízení, den registrace se vyznačí na jedno vyhotovení stanov, které se zasílá zmocněnci přípravného výboru. O registraci se nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Identifikační číslo (IČO) přiděluje občanským sdružením Ministerstvo vnitra; jejich organizačním jednotkám s právní subjektivitou přidělují IČO registrační pracoviště Českého statistického úřadu v příslušném krajském městě.

4. Pokud jsou splněny zákonné podmínky pro odmítnutí registrace, ministerstvo vydá do 10 dnů ode dne zahájení řízení rozhodnutí o odmítnutí registrace, které se zasílá zmocněnci přípravného výboru.

5. Není-li zmocněnci přípravného výboru do 40 dnů od zahájení řízení doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace, sdružení vzniká dnem následujícím po uplynutí uvedené lhůty a tento den je dnem registrace.

Právní úprava

Zákon číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona číslo 300/1990 Sb., zákona číslo 513/1991 Sb., zákona číslo 68/1993 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí registrace mohou členové přípravného výboru podat do 60 dnů ode dne, kdy rozhodnutí bylo doručeno zmocněnci, opravný prostředek k Vrchnímu soudu v Praze.

Kde získáte bližší informace

Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy,
oddělení volební a sdružování, úsek sdružování,
U Obecního domu 3, 112 20 Praha 1,
telefon: 974 846 149, 974 846 233

Platnost

poslední aktualizace/ověření platnosti: 18. února 2003

Shlédnuto: 3743x    |    Komentáře: 0    |    Tipů: 2    |   
Translidé 2003-2022 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License