inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
17.10.2021 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Stanovy o.s. Transforum

I. Název a sídlo


1. Název: TransForum, ve zkratce "TF" (dále jen TF)

2. Sídlo: TransForum, Legerova 20, Praha 1, 110 00, Česká republika

II. Statut sdružení


1. TransForum je sdružení pro transgendery, tj. transsexuály a transvestity (dále jen TS, TV). TransForum je otevřené i pro rodiny, přátele a partnery TS a TV a také pro odborníky a zájemce, kteří se touto problematikou zabývají.

III. Cíle činnosti sdružení


1. Hlavním cílem sdružení je podpora členů ve všech etapách života, procesu přeměny a léčby. TF se snaží odstranit pocit izolace a samoty, který často život TS a TV provází.

2. Za tímto účelem bude TF usilovat o zprostředkování medicínských, právních a dalších potřebných konzultací. TF se dále bude snažit o zlepšení povědomí veřejnosti o transsexuální problematice využitím medií a dalších vhodných prostředků.

IV. Členství


1. Členství v TF je řádné a čestné. Ustanovení stanov platí pro oba druhy členství, není-li v textu výslovně uveden některý z typů vyjmenovaných v tomto bodě.

2. Členem sdružení mohou být fyzické osoby bez ohledu na státní příslušnost, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

3. O přijetí za řádného člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor TF. V případě zamítnutí přihlášky se může uchazeč odvolat k členské schůzi.

4. Návrh na udělení čestného členství předkládá výbor členské schůzi ke schválení s tím, že předem zajistí souhlas navrhované osoby se členstvím.

5. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

6. Členství zaniká:
    a) vystoupením člena písemným oznámením výboru,
    b) úmrtím člena,
    c) vyloučením člena,
    d) zánikem sdružení.

7. Člen může být vyloučen z rozhodnutí výboru nebo členské schůze na základě neplnění povinností podle článku 5 těchto stanov.

8. Dokladem členství je členský průkaz vydaný výborem sdružení.

9. Členství se zachovává i v případě změny jména, příjmení či rodného čísla.

V. Práva a povinnosti členů


1. Řádný člen sdružení má právo:
    a) účastnit se jednání členské schůze,
    b) volit orgány sdružení,
    c) být volen do orgánů sdružení,
    d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
    e) být informován o činnosti TF.

2. Řádný člen má povinnost zejména:
    a) dodržovat stanovy sdružení,
    b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
    c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
    d) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
    e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

3. Čestný člen sdružení má právo:
    a) účastnit se jednání členské schůze,
    b) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
    c) být informován o činnosti TF.

4. Čestný člen by měl dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

VI. Orgány sdružení


1. Orgány sdružení jsou:
    a) členská schůze,
    b) výbor sdružení,
    c) předseda,
    d) revizní komise.

VII. Členská schůze


1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.

2. Členskou schůzi tvoří všichni řádní členové sdružení.

3. Členskou schůzi svolává výbor sdružení na základě svého rozhodnutí podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor TF výbor svolá členskou schůzi také vždy, když o to požádá nejméně třetina řádných členů TF nebo kontrolní komise, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne obdržení žádosti.

4. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou, vyhlášením na internetových stránkách sdružení nebo jiným vhodným způsobem nejméně jeden měsíc před datem konání.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Nesejde-li se potřebný počet členů, může výbor stanovit konání náhradní členské schůze na stejném místě a ve stejný den v pozdější denní době. V takovém případě jsou platná všechna rozhodnutí odsouhlasená nadpoloviční většinou přítomných členů sdružení.

6. Členská schůze zejména:
    a) rozhoduje o změnách stanov TF,
    b) schvaluje úkoly TF pro příslušné období, výroční zprávu TF, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
    c) volí a odvolává členy orgánů sdružení,
    d) rozhoduje o počtu členů výboru sdružení,
    e) rozhoduje o zrušení členství,
    f) rozhoduje o zrušení sdružení.

7. Každý řádný člen má jeden hlas. Hlasy všech řádných členů jsou rovné. Čestní členové nehlasují.

8. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov musí být přijato se souhlasem minimálně dvou třetin všech přítomných řádných členů sdružení.

VIII. Výbor sdružení


1. Výbor sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Výbor řídí činnost TF v období mezi zasedáními členské schůze.

2. Členství v radě vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů. Členové výboru musí být starší 18 let.

3. Výbor má lichý počet členů, nejméně však tři. předsedu, místopředsedu a hospodáře.

4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní čtvrtletí.

5. Výbor zejména:
    a) volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře,
    b) koordinuje činnost sdružení,
    c) svolává členskou schůzi a stanovuje datum a místo jejího konání,
    d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
    e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
    f) navrhuje členské schůzi kandidáty na čestné členství.

6. Jménem sdružení má právo jednat výbor jako celek i jeho pověření členové. Výbor může v případě potřeby pověřit k některým jednáním za TF i další členy.

7. Pro písemné a právní úkony se požadují podpisy dvou členů výboru.

8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

IX. Předseda


1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví výbor.

2. Předsedu volí výbor TF.

3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru a za plynulý chod sdružení.

4. Předseda připravuje podklady pro jednání výboru sdružení.

X. Zásady hospodaření


1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:
    a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
    b) členské příspěvky,
    c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,
    d) ostatní výnosy TF.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor sdružení, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. Během roku dohlíží na hospodaření člen výboru - hospodář.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

XI. Kontrolní komise


1. Členská schůze volí nezávislou dvoučlennou kontrolní komisi. Členem této komise nesmí být člen výboru TF.

2. Kontrolní komise minimálně 1x za rok kontroluje hospodaření TF. Všichni členové sdružení, zejména hospodář, jsou povinni při této kontrole podle potřeby s kontrolní komisí spolupracovat. Zprávu o výsledku šetření předkládá kontrolní komise členům na členské schůzi.

3. Kontrolní komise má právo kontrolovat veškeré aktivity TF a vyjadřovat se k nim, v případě zjištěných nedostatků má právo vyžadovat od výboru jejich nápravu.

XII. Zánik sdružení


1. TF zaniká:
    a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením jen na základě rozhodnutí členské schůze, a to nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných řádných členů,
    b) rozhodnutím Ministerstva vnitra podle platných právních předpisů.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

XIII. Závěrečná ustanovení


1. TF může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád sdružení.

2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem 11.12.2002.

Translidé 2003-2021 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License