inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
17.10.2021 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Stanovy o.s. Transforum

IV. Členství


1. Členství v TF je řádné a čestné. Ustanovení stanov platí pro oba druhy členství, není-li v textu výslovně uveden některý z typů vyjmenovaných v tomto bodě.

2. Členem sdružení mohou být fyzické osoby bez ohledu na státní příslušnost, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

3. O přijetí za řádného člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor TF. V případě zamítnutí přihlášky se může uchazeč odvolat k členské schůzi.

4. Návrh na udělení čestného členství předkládá výbor členské schůzi ke schválení s tím, že předem zajistí souhlas navrhované osoby se členstvím.

5. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

6. Členství zaniká:
    a) vystoupením člena písemným oznámením výboru,
    b) úmrtím člena,
    c) vyloučením člena,
    d) zánikem sdružení.

7. Člen může být vyloučen z rozhodnutí výboru nebo členské schůze na základě neplnění povinností podle článku 5 těchto stanov.

8. Dokladem členství je členský průkaz vydaný výborem sdružení.

9. Členství se zachovává i v případě změny jména, příjmení či rodného čísla.

Translidé 2003-2021 | MAPA | on-line: 1 |        Creative Commons License